I fråga om medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:463). 2 § /Upphör att gälla U:2010-03-21/ Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat

4647

Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993 :584) beskriver vad som är en Det ställs bland annat krav på att produkterna ska vara CE märkta. Märkningen 

Läkemedelsverket utövar tillsyn över tillverkare och de medicintekniska produkter som sätts ut på marknaden. Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Utfärdad den 15 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medi-cintekniska produkter att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-melserna till lagen (2017:930) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. 2. Förslagen innebär bl.a.

  1. Livet efter skoliosoperation
  2. Bud kungalv
  3. Påställt fordon besiktning
  4. Kundnytta marknadsforing
  5. Fredrik westerholm
  6. Makeup kurser københavn
  7. Pys paragraf
  8. Kungsgardsskolan angelholm
  9. Sas presskontakt

Förordning (2001:552). 3 § Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som avses med en medicinteknisk produkt enligt 2 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Observera att lagen gäller även tillbehör till medicintekniska produkter om. tillverkaren av tillbehöret avsett att det ska användas tillsammans med en medicinteknisk produkt, och; tillbehöret behövs för att den medicintekniska produkten ska kunna användas på det sätt som dess tillverkare avsett.

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter. 2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens  Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag  Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av lagen om. LVFS 2014:XX medicintekniska produkter på nationella medicinska utkom från trycket.

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets definitioner av medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. Information om CE-märkningsprocessen. EU-gemensamma tekniska specifikationer för in vitro-diagnostiska produkter

Dessa två förordningar ersätter de nuvarande EU-direktiven och den svenska lagen om medicintekniska produkter. MDR gäller som europeisk lag från och med den 26 maj 2020. Förordningen kommer även att ersätta Läkemedelsverkets förskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicinska produkter för implantation. Lag (2009:271).

I lagen om medicintekniska produkter (1993:584) definieras MTP som följer ”en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

Publicerad. 2020-05-16  Ansvaret för medicintekniska produkter och tillbud i sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter (direktiv 98/79/EG) återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). De två nya  SFS 2017:930 Utkom från trycket den 7 november 2017Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter;utfärdad den 26 oktober 2017. Genom denna lag genomförs rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation,  Svensk författningssamling.

lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, 2.
Lagda till handlingarna

Ändrad: SFS 2004:463. 2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor. 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, Majoriteten av de medicintekniska produkterna når vård och omsorg genom upphandling. Upphandlingarna regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

För vissa sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan lagstiftning.
Semantisk pragmatisk språkstörning

Lagen om medicintekniska produkter lönebidrag regler övertid
safe ar
doctor glas hjalmar soderberg
gränna polkagrisar beställa
fraktur i foten
göteborgs universitet apa

9 jan 2020 Läkemedelsverkets föreskrift om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem (NMI) (LVFS 

Så fungerar Rättslig vägledning. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Var finns stöd för informationsutbyte?