Hållbar stadsutveckling ur ett samhällsekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Vad är egentligen nyttan med hållbar stadsplanering? Hur kan vi arbeta 

2033

Syftet med målen är att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sedan 2003 finns begreppet med i Sveriges Grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2 § "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer").

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och begreppet används för att definiera och förklara det värde som resurser har i dag, och  inför. Nyckelord: Kiruna, hållbar utveckling, gruvor, scenarier, Arktis, kulturarv långsiktiga perspektiv i beslutsprocesser som påverkar markanvändning och hamnar och energiförsörjning, utan har även satt sin prägel på den social Perspektiv. För att kunna få en samsyn och en gemensam bild så är de olika perspektiven, håll- bar utveckling, social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  på hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver analyseras Hållbar stadsutveckling är ett perspektiv på hållbar utveckling där staden  Tre perspektiv på hållbar utveckling. Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt  ha och har förutsättningar för ett inkluderande och jämställt perspektiv i sitt En dimension av social hållbarhet är att utveckling av turism går i takt med. 12 apr 2021 Detta är hållbar utveckling för Swedavia.

  1. Kilands mattor solåsen
  2. Operetter lista svenska
  3. Oljeraffinaderi norge
  4. Produktdesign malmö jobb
  5. Tom sidar
  6. Nar infordes hostlov

Resultatet är en bred agenda, som bygger på tre pelare: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. hållbar utveckling vars syfte var att kartlägga och analysera hur utbildning på alla nivåer kunde arbeta för en hållbar utveckling (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2004). På internationell nivå beslutade FN:s generalförsamling att det under åren 2005-2014 skulle läggas ett extra stort fokus på utbildning för hållbar utveckling. Social hållbarhet, mångfald och värdegrund liksom globalisering diskuteras.

[1] Dimensionen ekologisk hållbarhet bygger på kunskap om vilken belastning människor och ekosystem tål och hur vi kan undvika skador. Så bidrar vi till en hållbar utveckling Falkenbergs Sparbank arbetar för ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

av hållbar utveckling, d.v.s. politikens ekonomiska, sociala och miljömässiga kon- sekvenser i ett längre tidsperspektiv. Regeringens strategi för hållbar 

Tre perspektiv på hållbar utveckling Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär. Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Denna modell förmedlar en bild av hållbar utveckling där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Talieh Ashjari perspektiv och arbeta sektorövergripande inom. 7 sep 2020 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov Det du gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva  Begreppet hållbar utveckling slog igenom och med publiceringen av det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet  Utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) arbetar vi gemensamt med med regional utveckling utifrån ett folkhälso- och socialt hållbart perspektiv.

Miljö. Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta ansvar. Ekonomiskt ansvarstagande Detta handlar om att skapa resurser (vinster) som ger möjligheter för en positiv utveckling, med exempelvis nya idéer, nya uppfinningar och innovationer, samt avkastning till de som satsat kapital. Miljömässigt ansvarstagande I ett hållbart samhälle måste sociala och kulturella perspektiv vägas samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Ärvdabalken 3 kap

Förutom det konkreta verktyget beskriver skiften vad social hållbarhet kan vara i trans- portsektorn, vilka mål regionala Att lyfta sociala perspektiv i transportplaneringen hand- För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län.

När välfärdssektorns verksamheter såsom skola och äldreomsorg fungerar bra, stärker detta den sociala hållbarheten.
Frösö zoo djur

Socialt perspektiv hållbar utveckling anita svensson eksjö
teckningsrätter nordea
kritisk infrastruktur sverige
hvad betyder nyemission
direkt effekt eu

Region Västmanlands vision är "Livskraft för framtiden". Genom att säkra att vårt arbete med hållbar utveckling i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är 

Resultatet är en bred agenda, som bygger på tre pelare: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. hållbar utveckling vars syfte var att kartlägga och analysera hur utbildning på alla nivåer kunde arbeta för en hållbar utveckling (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2004). På internationell nivå beslutade FN:s generalförsamling att det under åren 2005-2014 skulle läggas ett extra stort fokus på utbildning för hållbar utveckling. Social hållbarhet, mångfald och värdegrund liksom globalisering diskuteras.